Κορωνοϊός και Συναλλαγές Μ&Α (Συγχωνεύσεις και Εξαγορές)

Καθώς ο κορωνοϊός (Covid-19), εξαπλώνεται σε γοργούς ρυθμούς ανά το παγκόσμιο, έχει αναφερθεί ευρέως ότι ορισμένες εταιρείες προσπαθούν να αναστείλουν ή να τερματίσουν τις συμβατικές τους δεσμεύσεις. Το κλείσιμο εργοστασίων, οι περιορισμοί λιμένων και περιορισμού αεροδρομίων και ταξιδιού για αγαθά και εργαζομένων, η μείωση της ζήτησης ενέργειας και οι μειώσεις των καταναλωτικών δαπανών επηρεάζουν πολλούς τομείς, όπως την παραγωγή, τις μεταφορές, τον τουρισμό, την ενέργεια και το λιανικό εμπόριο.

Οι τρέχουσες ενδείξεις είναι ότι η παγκόσμια δραστηριότητα M&A έως το 2020 έχει μειωθεί σημαντικά στην αντίστοιχη περίοδο πέρυσι – η αβεβαιότητα σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του ιού ενδέχεται να ευθύνεται εν μέρει για αυτό – και η διασυνοριακή διαπραγμάτευση βρίσκεται υπό πίεση.

Κατά συνέπεια της τρέχουσας πανδημίας, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και πολλοί από τους πελάτες μας ρωτούν πώς μπορούν να προστατευθούν σε συμφωνίες M&A που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπου ο στόχος έχει εμπορικούς δεσμούς, για παράδειγμα σημαντικές εισαγωγές προς, εξαγωγές από, ή τοποθεσίες ή επιχειρήσεις παραγωγής σε εκείνα τα μέρη του κόσμου που πλήττονται περισσότερο από τον ιό.

Τέτοιοι σύνδεσμοι ενδέχεται να μην είναι άμεσα εμφανείς. Θα μπορούσαν να προκύψουν οπουδήποτε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Το άρθρο αυτό επικεντρώνεται σε μερικούς δείκτες.

Ουσιαστικές Δυσμενείς Μεταβολές (Material Adverse Change)

Ο αντίκτυπος του ιού πιθανότατα δεν θα προκαλέσει μια γενική ουσιαστική δυσμενή μεταβολή (MAC) που συμφωνήθηκε, καθώς οι εξελίξεις σε σχέση με τον ιό δημοσιεύτηκαν ευρέως από τα ΜΜΕ. Φαίνεται επίσης απίθανο ότι οι πωλητές θα παραχωρήσουν ένα MAC που σχετίζεται συγκεκριμένα με τον αντίκτυπο του ιού, εκτός εάν, ίσως, συνδέεται με έναν συγκεκριμένο κίνδυνο (όπως τερματισμό βασικών συμβάσεων) ή ενεργοποιείται από πραγματικές οικονομικές επιπτώσεις κατά την περίοδο μεταξύ υπογραφής και ολοκλήρωσης. Εάν μια συμφωνία πρόκειται να συμπεριλάβει ένα MAC, ο πωλητής θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει μια γρήγορη εξαίρεση που σχετίζεται με τον κορωνοϊό.

Προηγούμενοι Όροι (Conditions Precedent)

Οι αγοραστές θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης ενός προηγούμενου όρου για ένα συγκεκριμένο (και υψηλού αντικτύπου αλλά χαμηλής πιθανότητας) ζήτημα που σχετίζεται με κορωνοϊο που εντοπίστηκε κατά τη διαδικασία της δέουσας επιμέλειας. Ωστόσο, υποθέτοντας ότι ο ιός είναι πιθανό να έχει σημαντικό αλλά περιορισμένο χρονικό αντίκτυπο, είναι πιθανότερο ότι η συναλλαγή θα τεθεί σε αναμονή έως ότου η κατάσταση σταθεροποιηθεί, εκτός εάν υπάρχει επείγων λόγος για την είσοδο σε αυτόν.

Εγγυήσεις και επανάληψη

Οι αγοραστές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν εγγυήσεις σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου, τον προγραμματισμό σεναρίων και τις αρνητικές επιπτώσεις του ιού. Οι πωλητές που παραχωρούν αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει να αναζητούν γνώσεις και προκριματικά υλικά και να αποφεύγουν υποκειμενικές ή μελλοντικές εγγυήσεις και να επαναλαμβάνουν τις εγγυήσεις κατά την ολοκλήρωση.

Περιορισμοί εγγύησης

Οι πωλητές θα πρέπει να εξετάσουν μια γενική εξαίρεση ευθύνης που σχετίζεται με τον κορωνοϊό.

Αποκάλυψη

Οι πωλητές πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την ανάγκη για γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με αποκαλύψεις σχετικά με τον κορωνοϊό (για παράδειγμα έναντι εγγυήσεων ουσιαστικών συμβάσεων), όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε απαίτηση για «δίκαιη» αποκάλυψη.

Αναλήψεις υποχρεώσεων πριν από την ολοκλήρωση

Οι πωλητές θα πρέπει να ελέγχουν ότι μπορούν να συμμορφωθούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα προ-ολοκλήρωσης, είτε αυτό αφορά γενικές δεσμεύσεις σχετικά με τη συνήθη πορεία της επιχείρησης ή των συναλλαγών, είτε συνδέονται ειδικά με συμβάσεις, παραγωγή ή υπαλλήλους. Ενδέχεται επίσης να είναι κατάλληλες οι υποχρεώσεις οριστικοποίησης των κατάλληλων σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Αίθουσες δεδομένων και δέουσα επιμέλεια (Due Diligence)

Οι πωλητές πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν πληροφορίες στην αίθουσα δεδομένων (data room) σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο του ιού στον στόχο (target), συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, κατάλληλων σχεδίων μετριασμού και έκτακτης ανάγκης. Οι αγοραστές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεξαγωγής της δέουσας επιμέλειας στο επίπεδο του κινδύνου και στο σχεδιασμό σεναρίων του στόχου. Οι σχετικές εκτιμήσεις περιλαμβάνουν την ικανότητα του στόχου και των αντισυμβαλλομένων του να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους βάσει σημαντικών συμβάσεων, τυχόν συμβατικά δικαιώματα ή νομικές αρχές που ενδέχεται να δικαιολογήσουν τη μη συμμόρφωση ή να επιτρέψουν τον τερματισμό των συμβάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρας βίας και της ματαίωσης), τυχόν εμπορικές επαναδιαπραγματεύσεις με αντισυμβαλλόμενους που βρίσκονται σε εξέλιξη ή δικαιώματα καταγγελίας που έχουν ήδη ασκηθεί, εναλλακτικοί προμηθευτές, επιπτώσεις στα έσοδα και τον κίνδυνο φερεγγυότητας, το αντίκτυπο των ταξιδιωτικών περιορισμών, των μέτρων καραντίνας και του κλεισίματος από την κυβέρνηση και των κυβερνητικών πρωτοβουλιών ασφάλειας και ζητημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής κατάλληλων προληπτικών μέτρων.

Print Friendly, PDF & Email