“Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών”

Σε ισχύ τίθεται αρχής γενομένης από την 01/09/2023 ο περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 (205(I)/2022), νόμος βάσει του οποίου επικυρώνεται η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση, γνωστή ως η Σύμβαση Λανζαρότε.

Έντονης λογοκρισίας και κοινωνικού σχολιασμού έχει προσφάτως τύχει το εν λόγω νομοθέτημα, κυρίως ως προς την επέμβαση που δυνατόν να έχει στον επακόλουθο σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ευμετάβλητου παιδιού.

Βεβαίως, καλό είναι να διασαφηνιστεί ότι ο Νόμος δεν συγκεκριμενοποιεί το τι είδους διδακτέα ύλη θα διδάσκεται στα παιδιά, με κύριο πάντοτε γνώμονα και πνεύμα του νομοθετήματος τους κίνδυνους της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης τους.

Εναπόκειται ασφαλώς στο αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να σταθμίσει στα πλαίσια του λογικού και συνετού αλλά και του επιστημονικώς επεξεργασμένου, το πως θα διαπαιδαγωγούνται κατάλληλα τα παιδιά, έργο ευαίσθητο και κρίσιμο, καθ’ όσον τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει ακόμη την κριτική σκέψη και συνείδηση που έχει ένα ενήλικο πρόσωπο.

Η πολιτεία θα πρέπει παράλληλα να αποτιμά τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων, τις οποίες οι ίδιοι θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά τους, δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2, του Πρώτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ κατοχυρώνεται το εξής δικαίωμα:

Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων  αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι αφενός εισάγεται νομοθετική εξουσία στο Υπουργείο Παιδείας για εισαγωγή διαπαιδαγωγικών προγραμμάτων εκπαίδευσης των παιδιών, εντούτοις, η διδακτέα ύλη θα πρέπει να καθορίζεται κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Συνδέσμους Γονέων, σεβόμενο πάντοτε τα δικαιώματα των τελευταίων.

Στην υπόθεση KJELDSEN, BUSK MADSEN AND PEDERSEN εναντίον της Δανίας σε προσφυγή γονέων ανηλίκου οι οποίοι αντιτίθεντο για λόγους θρησκευτικών πεποιθήσεων στο υποχρεωτικό της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους για το θέμα των ανεπιθύμητων κυήσεων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε ότι το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ήτο υποχρεωτικό, υπό τις περιστάσεις, αλλά παράλληλα υπάρχουν και κάποια όρια τα οποία η πολιτεία δεν πρέπει να ξεπερνά, σεβόμενη και το δικαίωμα των γονέων. Συνακόλουθα, η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνά ούτως ώστε οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης να μεταφέρονται με αντικειμενική ευαισθησία και πλουραλιστικό τρόπο στα παιδιά.

Άρα, απαγορεύεται στο μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγης να επιδιώκεται ένας στόχος κατήχησης ή άμεσου ή έμμεσου επηρεασμού της κριτικής σκέψης ενός παιδιού, σεβόμενο ταυτόχρονα τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις των γονέων του, με απώτερο σκοπό την διαφύλαξη της πνευματικής και σωματικής ιδιοσυγκρασίας του παιδιού.

Στην υπόθεση εναντίον της Δανίας, το Ε.Δ.Α.Δ. διαπίστωσε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία που όριζε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για τις ανεπιθύμητες κυήσεις δεν ισοδυναμούσε με κατήχηση ή υπεράσπιση ενός συγκεκριμένου είδους σεξουαλικής συμπεριφοράς ή προσανατολισμού.

Σε άλλη υπόθεση του Ε.Δ.Α.Δ. στην ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κ.ά. εναντίον της ΕΛΛΑΔΑΣ, γονείς ανήλικων μαθητών στην Ελλάδα προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθότι στο Ελληνικό σύστημα απαιτείτο η υποβολή από τους γονείς υπεύθυνης δήλωσης στην οποία να δήλωναν ότι τα παιδιά τους δεν ήταν Ορθόδοξοι Χριστιανοί για να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών. Το Ε.Δ.Α.Δ. καταδικάζοντας την Ελλάδα έκρινε ότι υπήρξε παρέμβαση στη σφαίρα της ατομικής συνείδησης με το να αποκάλυπταν οι γονείς τη θρησκευτική τους πίστη, κρίνοντας ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου.

Στη δε PEROVY κατά Ρωσίας γονείς μαθητή παραπονέθηκαν ότι το παιδί τους είχε αναγκαστεί να λάβει μέρος σε τελετή αγιασμού, ενάντια στις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το Ε.Δ.Α.Δ απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση, εφόσον η τελετή αφορούσε μια μεμονωμένη εκδήλωση, περιορισμένης εμβέλειας και διάρκειας, χωρίς καμία πρόθεση κατήχησης.

Συναφώς, με τον περί της Ολιστικής Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης Νόμος του 2022 (205(I)/2022), ναι μεν εισάγεται υποχρεωτική διαπαιδαγώγηση των παιδιών για την δική τους πάντοτε προστασία από εγγενείς κινδύνους, εντούτοις η διδακτέα ύλη και η εν γένει φιλοσοφία διδασκαλίας θα πρέπει να αποτιμώνται προκαταρκτικά, ούτως ώστε τα παιδιά να μην πονηρεύονται ή να ωθούνται στην πρόωρη ανάπτυξη ορμών οι οποίες να επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόποτην φυσιολογική μετεξέλιξη του σεξουαλικού τους προσανατολισμού.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,