Ακύρωση απόφασης λόγω αναρμοδιότητας διοικητικής αρχής

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση του αναφορικά με την υπ’ αριθμόν προσφυγή 1005/2016 δια της οποίας η Προσφεύγουσα αιτείτο ακύρωση της απόφασης του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης δια της οποίας απορρίφθηκε η αίτηση ημερ. 10.5.2016 για ανανέωση της άδειας παραμονής της στη Κυπριακή Δημοκρατία.

Επί της ουσίας, προέκυψε ζήτημα το οποίο εγέρθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο σχετικά με τον μη εντοπισμό στον διοικητικό φάκελο της απόφασης του αρμόδιου οργάνου για τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης. Το Δικαστήριο ανέφερε πως το εν λόγω ζήτημα, έστω και αν δεν εγείρεται ως λόγος ακύρωσης στην προσφυγή της Αιτήτριας μπορεί να εξετασθεί καθότι την ύπαρξη αρμοδιότητας εξετάζει και αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο, η δε αναρμοδιότητα της αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση αποτελεί λόγο ακύρωσης έστω και αν η αρμόδια αρχή δεν θα μπορούσε να έχει αποφασίσει διαφορετικά. Περαιτέρω, το Δικαστήριο έκρινε πως η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ήταν ούτε δεόντως αιτιολογημένη καθότι δεν εντοπίστηκε συγκεκριμένη και σαφής αιτιολογία για την διαφορετική αντιμετώπιση της επίδικης αίτησης της Αιτήτριας με προγενέστερη στην οποία είχε εγκριθεί αίτηση για άδεια διαμονής της στη Κυπριακή Δημοκρατία. Καταληκτικά, το Δικαστήριο ανέφερε ότι η λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης από τους Καθ’ ων η Αίτηση ως τού αρμόδιου κατά νόμο οργάνου για την έκδοση αδειών διαμονής δεν μπορεί να διαπιστωθεί και ως εκ τούτου η παρούσα προσφυγή θα πρέπει να πετύχει. 

Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Print Friendly, PDF & Email
Ετικέτες: ,